Aksaray Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Planlama

Stratejik Planlama Birimi 5018 sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesinde mali hizmetler biriminin görevleri ve teşkilat yapısı, Strateji Geliştirme Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde strateji geliştirme birimlerinin görevleri ve fonksiyonları idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak üzere stratejik planlama bütçe ve performans programı muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütüleceği belirtilmiş olup teşkilat yapısı ortaya konmuştur. Ayrıca Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şu şekilde belirtilmiştir;

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
  • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,