Aksaray Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Görüşler

1. Yükseköğretim Mevzuatı

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Yer alan Giderlere İlişkin

Master ve Doktora Yapanların Durumu

Yurt Dışında Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi

Tıpta Uzmanlık Yandal Eğitiminde Aylıklar

Çift Anadal Programından Mezun Olmuş Mühendis Unvanlı Kişiler

5806 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Sınav Ücreti

İkinci Görev Olarak Nitelendirilmeyen Komisyonlarda Görevli Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücret

4924 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilemeyeceği

Mazeret Nedeniyle Sonradan Telafi Edilen Dersler İçin Ödenecek Ek Ders Ücreti

Fiilen Eğitim-Öğretime Başlanılmamış Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Elemanlarına Geliştirme Ödeneğinin Ödenip Ödenmeyeceği

6009 Sayılı Kanunun 52 nci Maddesinin Yürürlük Tarihi

Özel Yetenek Sınavında Jüri Üyesi Olarak Görevlendirilenlere Ücret Ödenmeyeceği

İdari Görevlere Vekalet Hali

18 Seri Nolu Tebliğin 15 inci Maddesinin Danıştay Tarafından İptal Edilmesi Sonucunda Yürütülecek Uygulama

Mecburi Hizmetin Vakıf Üniversitesine Devredilmeyeceği

İdari Görevlere Vekalet

İkinci Öğretim Yapan Birimlerde Görevli İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti

Doçent Unvanı Alıp Doçent Kadrosuna Atanmamış Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri Ve Ek Ders Ücretleri

Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ders Yükünün Tespitinde Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ders Yüklerinin Esas Alınamayacağı

Meslek Yüksekokulunun Yüksekokul Kapsamında Olmadığı

Öğretim Elemanları Hakkında 657 Sayılı Kanunun 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün Uygulanıp Uygulanmayacağı

1416 Sayılı Kanuna Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi

Fiilen Eğitim Öğretime Başlamamış Birimlerin Öğretim Elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 40/b Maddesine Göre Görevlendirilmeleri Halinde Geliştirme Ödeneğinin Ödenip Ödenmeyeceği

Yükseköğretim Kurumlarının Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüklerinde Görevli Personelin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Fark Tazminatından Yararlanamayacağı


2. Döner Sermaye

Araştırma Görevlilerine %150 Oranı Dikkate Alınarak Döner Sermaye Payı Ödenmeyeceği

Genel İş Akışı içerisindeki Döner Sermaye Faaliyetlerinin Doğrudan Katkı Sayılmayacağı

Mahkeme Kararı Uyarınca Göreve Dönenlere Ödenecek Döner Sermaye

6009 Sayılı Kanunun 52 nci Maddesinin Yürürlük Tarihi

İdari Görevlerde Bulunanlara Döner Sermaye Payı Ödenmeyeceği

Döner Sermaye Geliri Elde Edilmeyen Birimlerin Yöneticileri ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerinin Personelinin Ek Ödemesi

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Personeline 2547 Sayılı Kanunun 58 inci Maddesi Uyarınca Ek Ödeme Ödenemeyeceği


3. Yiyecek Yardımı

Öğrencilerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden Yararlandırılmayacağı

Yiyecek Yardımının Lokanta ve Marketlerden Sağlanıp Sağlanamayacağı

Yemek Yardımının Yemek Kuponu Şekilinde Verilemeyeceği

Yemekhanelerinde Öğle Yemeği Sağlayamayan Kurumların Servisi Bulunan Kurumların Yemekhanelerinden Karşılayabileyeceği


4. Ek Ödeme

375 sayılı KHK Uyarınca Yapılan Ek Ödeme5. Diğer Ek Ödemeler

6331 Sayılı Kanun Kapsamında İlave Ödeme Uygulaması (7033 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe Dair)

6331 Sayılı Kanun Kapsamında İlave Ödeme Uygulaması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İlave Ödeme Uygulaması

Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Personeline 2547 Sayılı Kanunun 58 inci Maddesi Uyarınca Ek Ödeme Ödenemeyeceği

Döner Sermaye İşletmeleri Muhasebe Birimlerinde Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödeme Hakkında

Döner Sermaye Ödemelerinden Sosyal Güvenlik Primi Kesintisi

İç Denetçilere Yapılacak Ek Ödemeler


6. Fazla Çalışma

666 Sayılı KHK ile 3717 Sayılı Kanunda Düzenmiş Olan; Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Hükmün; Yürürlükten Kaldırılmasına Dair; Yapılan Düzenlemenin; Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Sonucunda Oluşan Hukuki Durum

İkinci Öğretimde Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti

Fazla Çalışma Ücreti Verilmeksizin Yapılan Çalışmalar Karşılığında Verilen İzinlerin En Çok On Gününün Yıllık İzinle Birleştirilebileceği7.Giyecek Yardımı

Teknik Hizmetler Sınıfında Bulunup Şube Müdürlüğüne Vekalet Edenlerin Giyecek Yardımı

Arazide Çalışanlara Verilecek Giyecek Yardımı


8. Çeşitli Görüşler

İşyeri Hekim Ve Uzmanlarına Yapılacak Ek Ödeme

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 11 inci Maddesi Uygulaması

Müdür Yardımcısı, Eşiti veya Daha Üst İdari Görevlerde Bulunanlardan Araştırmacı Kadrosuna Atananların Zam ve Tazminatları ile Ek Ödemelerine İlişkin Yazı

631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci Maddesi Kapsama Mahalli İdareler Personelinin Girip Girmediği

Zorunlu Olarak Görev Alınan Komisyonlarda Verilecek Huzur Hakkı Ödemelerinin 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği

Birden Fazla Görevlendirmeden Sadece Birisi için Huzur Hakkı Ödenebileceği

Asli Kadro ve Görevi Dışında Alınan Çeşitli Görevlerden Sadece Birisi İçin Ücret Ödeneceği

Limit Dışı Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı

Avukatlık Vekalet Ücretinin Yasal Sınırlama Dahilinde Ödenmesi Gerektiği

Memurlara Komisyon Üyeliği Proje Birimi vb. Görevler Nedeniyle Herhangi Bir Ücret Ödenip Ödenmeyeceği